Regels
Hieronder vind je de regels van Maffia4Gangsters.nl.

Iedereen die zich bij Maffia4Gangsters.nl registreert, gaat daarmee akkoord met deze regels. Lees ze goed door, want we verwachten van je dat je weet wat wel en niet mag op Maffia4Gangsters.nl.

1. Algemeen
 1. Deze regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan, en/of geregistreerd is op Maffia4Gangsters.nl.
 2. Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is Maffia4Gangsters.nl gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen waarbij de in artikel 1.9 gestelde voorwaarden van kracht zullen zijn.
 3. Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van Maffia4Gangsters.nl, gericht aan het ingevulde e-mailadres.
 4. Onder crew valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderators, etc.) en ieder ander die Maffia4Gangsters.nl beheert.
 5. Elke gebruiker dient de aanwijzingen van ieder crewlid op te volgen!
 6. Maffia4Gangsters.nl behoudt zich het recht het spel te resetten, hierbij zullen alle spelers weer vanaf begin af aan moeten beginnen hiervan zal tijdig berichtgeving over gedaan worden.
 7. Zorg dat je wachtwoord bij niemand bekend is, en ook niet makkelijk te raden of achterhalen is. Maffia4Gangsters.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik, van je account wordt veroorzaakt. Echter, bij oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van een account kunnen niet alleen het misbruikte account verbannen worden maar ook de accounts van de misbruiker.
 8. Geen van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van de desbetreffende media.
 9. Maffia4Gangsters.nl zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van (abonnements)gelden en callcredits die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien enige voorwaarde is overtreden of indien Maffia4Gangsters.nl gedurende een korte of langere tijd niet of, gedeeltelijk niet, bereikbaar is.
 10. Valsspelers chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt licht dan iemand van de crew in.
 11. Voor het melden van een valsspeler kan Maffia4Gangsters.nl een beloning geven aan de melder. Hier kan Maffia4Gangsters.nl echter niet toe verplicht worden.
 12. Er mogen en kunnen grote of kleine, al dan niet spelinhoudelijk wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde zonder dat Maffia4Gangsters.nl verplicht is tot compensatie van eventueel opgelopen nadeligheid bij accounts en/of families.

2. Chat
 1. Deze regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan de Chat op Maffia4Gangsters.nl.
 2. Het is niet toegestaan om reclame te maken.
 3. Het is niet toegestaan om oorlogen die op de site gevoerd worden in de chat uit te vechten.
 4. Geen privé aan gelegenheden bespreken via de chat. Doe dit via een persoonlijk bericht.
 5. Vloeken, schelden en/of vulgaire taal en scheldnamen te schrijven op de chat is niet toegestaan.
 6. Racistische, beledigende en/of beschuldigende uitingen en ruzie worden niet getolereerd.
 7. Plaats geen spam of links op de chat, dus zeker ook geen commerciele links.
 8. Het overmatig herhalen van dezelfde tekst, woord en letters is niet toegestaan. (flooding)
 9. Hele regels vol zetten met afbeeldingen zoals emoticons, is ook flooden.
 10. Tekst alleen in hoofdletters te typen is niet toegestaan. Dit staat gelijk aan schreeuwen.
 11. Het gebruiken van afkortingen is niet toegestaan.
 12. Negeren van waarschuwingen van een crewlid kan deze besluiten om je direct een tijdelijke Ban/Mute te geven.
 13. Bij herhaling is een (eventuele permanente) Ban/Mute op zijn plaats.
 14. Wanneer er een ban uitgedeeld is raden wij het ten strengste af om hier op in te gaan.
 15. Ga je hier toch op in kan dit resulteren in een Ban/Mute. En zul je dus niet meer terug kunnen keren op Maffia4Gangsters.nl.

3. Interactie met andere gebruikers
 1. Het verspreiden, publiceren of openbaar maken van een tekst en/of andere media, welke discriminerende, lugubere of seksueel getinte uitlatingen bevat, is niet toegestaan op de gehele Maffia4Gangsters.nl website (bv. op het forum, in privé berichten, in (familie) slogans of (familie) profielteksten, etc.).
 2. Het is verboden om teksten en/of foto's die niet hem/haar zelve betreffen en/of als pesterij geïnterpreteerd kunnen worden, seks gerelateerde foto's of uitlatingen, naaktfoto's of enige op welke wijze dan ook aanstootgevende uitlatingen, te plaatsen (bv. op het forum, in privé berichten, in (familie) slogans of (familie) profielteksten, etc.).
 3. Het op welke wijze dan ook te verspreiden, publiceren of openbaar te maken van andermans (woon en/of werk)adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers of accountgegevens van andere media is niet toegestaan.
 4. Pesterijen worden beschouwd als een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en dat tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en dus vallen deze zogenoemde 'pesterijen' onder artikel 3.1 van deze regelgeving.
 5. Het is niet toegestaan om commerciële of op enigerlei wijze wervende teksten, afbeeldingen of enig andere media op of via de website Maffia4Gangsters.nl te verspreiden, publiceren of openbaar te maken.
 6. Het is niet toegestaan om andere deelnemers/leden van Maffia4Gangsters.nl te contacteren over een aanval die hij/zij gedaan heeft, waar je het niet mee eens bent. Aanvallen horen bij het spel, en zijn niet persoonlijk bedoeld. Vat deze dus ook niet zo op! Negatief reageren op een willekeurige aanval wordt gezien als onsportief, en kan bij veelvuldige overtreding ingrijpen van de crew als gevolg hebben!
 7. Het is verboden andere deelnemers/leden van Maffia4Gangsters.nl hinderlijk lastig te vallen op of via de website Maffia4Gangsters.nl, zulks ter beoordeling van de crew.
 8. Onder hinderlijk lastigvallen valt o.a. het chanteren van valsspelers en/of medespelers, dreigementen of beschuldigingen uiten naar andere spelers, dan wel bedelen/vragen om bijvoorbeeld credits, respectpunten, speelgeld, etc., dan wel het herhaaldelijk versturen van hetzelfde bericht, etc.
 9. Het al dan niet valselijk beschuldigen van mensen op welke wijze of via welk medium dan ook is niet toegestaan. Als je iemand ergens van verdenkt, meld dit dan aan een iemand van de crew. Voorzie je melding van voldoende bewijs!
 10. Het forum is onder andere bedoeld als 'naslagwerk'. Kijk dus voordat je een topic opent of jou vraag of opmerking al een keer eerder geplaatst is!
 11. Plaats een nieuw topic altijd in het daarvoor bestemde 'sub-groep'.
 12. Voel je niet verplicht te antwoorden op ieder topic dat voorbij komt. Reageer alleen maar als je een nuttige toevoeging hebt. Dit voorkomt dubbele berichten, nutteloze berichten, enz.
 13. Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of andere media te plaatsen in het forum, welke bedoeld zijn of beschouwd kunnen worden als werving voor een familie.
 14. Het is niet toegestaan te promoten en/of reclame te maken voor andere websites dan Maffia4Gangsters.nl, respectpunten, georganiseerde misdaden en/of vastgoed objecten. Mits met toestemming van Beheerder/Admin!
 15. Backseat modden (het suggereren van een moderatieactie, zoals 'dit topic moet dicht') is niet toegestaan. Tevens mag alleen de topicstarter vragen om een topic te sluiten.
 16. Bij een overtreding na de derde waarschuwing en/of mute, zal een ban en/of mute gegeven worden!
 17. Het openbaar maken van privé berichten al dan niet op of via de website Maffia4Gangsters.nl is uitdrukkelijk verboden, tenzij je toestemming hebt van de afzender!
 18. Maffia4Gangsters.nl behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van en/of toegang tot van het forum.
 19. Communiceer altijd in begrijpbare taal. Communicatie in een andere taal dan de Nederlandse en/of Engelse taal is dan ook niet toegestaan op de gehele Maffia4Gangsters.nl website (bv. op het forum, in privé berichten, in (familie) slogans of (familie) profielteksten, etc.). Gebruikersnamen uitgezonderd!

4. Prijzen
 1. De prijzen en hun weergegeven (winkel)waarde worden aan het begin van een ronde vastgesteld op basis van de dan geldende adviesprijs.
 2. Prijzen worden niet in contanten uitbetaald.
 3. Maffia4Gangsters.nl in niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.
 4. Maffia4Gangsters.nl behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke consumentenwaarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet kunnen worden uitgekeerd.
 5. Maffia4Gangsters.nl is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan Maffia4Gangsters.nl, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan.
 6. Maffia4Gangsters.nl is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door de telecom-operatoren, PostNL of andere meewerkende partijen en dit onder eender welke vorm. Ook is zij niet aansprakelijk voor vergissingen in het drukwerk op de verpakkingen.
 7. Maffia4Gangsters.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de toegekende prijzen.
 8. Er kan slechts één (1) ronde prijs per huishouden, inlog locatie dan wel ip-adres worden gewonnen. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.
 9. Na het tweemaal achterelkaar winnen van een ronde prijs, heb je per huishouden, inlog locatie dan wel ip-adres twee ronde lang geen recht op het winnen van een ronde prijs. Met uitzondering van de prijzen waarbij betaald account dagen of callcredits te winnen zijn. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.
 10. Een prijs kan de gehele hierop volgende ronde geclaimd worden. Het recht op de gewonnen prijs vervalt echter automatisch nadat de prijswinnaars van de volgende ronde bekend zijn en prijs nog niet geclaimd is.

5. Crewleden
 1. De crew heeft de taak de regels en wetten te handhaven op Maffia4Gangsters.nl, en zonodig ook rondom deze website.
 2. De moderators en helpdeskmedewerkers zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken of achter te stellen.
 3. De crew heeft het recht om (forum)berichten aan te passen en/of te verwijderen.
 4. De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren en/of te ontzeggen.
 5. De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen, dit met eventueel overleg met een andere moderator en/of admin.
 6. Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden aan één van de crewleden met voldoende bewijs en/of een redelijke beredenering van je verdenking.
 7. De crew heeft het recht om jouw account en/of jouw accountgegevens te wijzigen en/of de status van het account aan te passen. Een account kan o.a. de status hebben van verwijderd en/of verbannen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.
 8. De crew heeft het recht om alles in te zien m.b.t. handelingen en gegevens op of in verband met Maffia4Gangsters.nl. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.
 9. Crewleden van Maffia4Gangsters.nl zijn niet in dienst van Maffia4Gangsters.nl. Maffia4Gangsters.nl kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitlatingen en/of handelswijze(n) van de crewleden.
 10. Crewleden zijn vrijwilligers, behandel hen dus ook met waardering/respect. Dit spel is mede door deze vrijwilligers geworden tot wat het nu is.
 11. De crew zal proberen alle berichten, verzoeken, tips, etc zo snel mogelijk te behandelen, en waar nodig ook reageren. Crewleden zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee. Dring dus ook niet aan, en wees niet ongeduldig.
 12. Het veelvuldig lastigvallen van crewleden met al dan niet valse of foutieve beschuldigingen en/of uitingen kan gezien worden als een overtreding van regel 3.7.

6. Technische fouten
 1. De speler en/of bezoeker van Maffia4Gangsters.nl dient Maffia4Gangsters.nl of haar crewleden ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan in kennis te stellen van enige technische en/of functionele mankementen en/of fouten aan/op Maffia4Gangsters.nl. Een mankement, fout, of foutieve/onjuiste gebeurtenis dient ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan gemeld te worden, ongeacht de 'grootte' (prioriteit) van de fout, ongeacht de speler van de fout profiteert of de mogelijkheid hiertoe heeft! Deze in kennis stelling dient te gebeuren via het contactformulier. Deze verplichting geldt ook wanneer het een vermoeden van bovenstaande situatie betreft.
 2. De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, in welke vorm dan ook, na een foute toezegging en/of foutieve informatievoorziening veroorzaakt door een in 6.1 beschreven situatie in de website en/of het belsysteem. Maffia4Gangsters.nl kan deze vergoeding echter wel toekennen, als zij deze nodig acht.
 3. Vals spelen is ten strengste verboden. Onder valsspelen wordt o.a. verstaan: het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is, het misbruik maken van een (al dan niet bij de crew bekende) fout (zoals deze bij artikel 6.1 is beschreven). Bij deelname aan het spel gaat elke speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden. Een argument als 'Dat wist ik niet' is in strijd met artikel 1.2 van de regelgeving, en zal dus niet opgaan.
 4. Maffia4Gangsters.nl is niet verantwoordelijk voor gevolgen van en/of enige schade opgelopen door het gebruik en/of het bezoeken van de website Maffia4Gangsters.nl of de daaraan verbonden diensten.
 5. Bij het eventuele falen, onvoldoende vergoeding (miscalculatie), of enig andere foutieve gebeurtenis bij de aankoop van callcredits dient de koper hiervan direct melding te maken via het contact formulier op Maffia4Gangsters.nl, met daarin de datum en tijd van de (poging tot) aankoop, en aanvullende gegevens over deze aankoop (zoals betaalcode bij telefonische betaling, etc) daarbij duidelijk vermeld. Bij onvoldoende informatievoorziening zal Maffia4Gangsters.nl de transactie niet kunnen traceren en dus de zal de fout niet hersteld kunnen worden. Maffia4Gangsters.nl is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of welke schade dan ook, als gevolg van het falen van en/of een fout of mankement bij de aankoop van callcredits, op welke wijze dan ook.

7. Callcredits
 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de callcredit optie. Deze toestemming moet ten alle tijden door (de crew van) Maffia4Gangsters.nl geverifieerd kunnen worden, op moment dat dit nodig acht.
 2. De aankoop van callcredits middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer, duurder uitvallen, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog berekenen voor de beltijd.
 3. Callcredits en/of aangeschafte virtuele producten en/of diensten zijn in geen enkel geval retourneerbaar, en dus niet inwisselbaar tegen echte valuta, dus ook niet na (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst, tegenvallende resultaten, of wijzigingen in het spel, de overeenkomst, waarde/prijs van producten of welke andere onvoorziene omstandigheid dan ook.
 4. Maffia4Gangsters.nl behoudt zich het recht de prijs en/of waarde van callcredits en/of de met callcredits aan te schaffen virtuele producten en/of diensten ten alle tijden te mogen wijzigen. Hiervan zal Maffia4Gangsters.nl tijdig berichtgeving over doen, zodat deelnemers hun reeds aangekochte callcredits nog in een redelijke termijn kunnen spenderen.
 5. Corozo.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventueel geleden schade opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte callcredits in bezit hebben.
 6. Callcredits zijn account gebonden en niet overdraagbaar.

8. Accounts
 1. Accounts mogen tegen geen enkele betaling, wederdienst of welke vorm van vergoeding dan ook, worden overgedragen of doorverkocht! Een account is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Ook niet zonder enige vorm van vergoeding of wederdienst! Tenzij er toestemming is gegeven door Beheerder/Admin!
 2. Maffia4Gangsters.nl behoudt zich het recht om inactieve accounts te verwijderen. Deze verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.

9. Straffen spel- en forumovertredingen
 1. Afhankelijk van de overtreding en (in geval van herhaling) de frequentie van de overtreding(en) door de speler, kunnen de crewleden besluiten tot het geven van de volgende straffen:

  - Een waarschuwing.

  - Het ontzeggen van de toegang tot het comuniceren met andere leden voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de situatie, de persoon en achterliggende geschiedenis.

  - Het ontzeggen van de toegang tot het comuniceren met andere leden voor onbepaalde tijd (duur: tot het einde van de ronde).

  - Het resetten van een account dan wel bepaalde account waarden.

  - Het ontzeggen van toegang tot het spel (in andere woorden: een ban).

  - Bij bedreiging(en) (of berichten die als dreigement beschouwd kunnen worden), of een in 3.4 omschreven situatie kan worden overgegaan op een communicatie en/of spel verbanning. Onder bedreiging valt o.a. een opmerking als 'Ik kom bij je langs, en dan...', maar ook een indirecte bedreiging als 'Ik weet waar je woont', of 'adressen zijn makkelijk te achterhalen'.

 2. Het is niet toegestaan om te vragen om het herstellen of herzien van jouw of andermans toegang tot de site dan wel het herziening van welke crew actie dan ook. Het is dus niet de bedoeling en toegestaan om via welke manier dan ook in discussie te gaan omtrent een actie dan wel sanctie genomen door een lid van de crew. Vragen om uitleg over een bepaalde crew actie is toegestaan, mits dit op een positieve en constructieve manier gebeurt.

10. Beëindigen van de overeenkomst
 1. Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel en/of het verwijderen van een account door (een crewlid van) Maffia4Gangsters.nl, om welke reden dan ook, al dan niet op eigen verzoek.
 2. De beslissing hierover is onherroepbaar, tenzij het beëindigen van de overeenkomst een verzoek is geweest van de speler zelf. De crew zal dan beslissen of de overeenkomst hersteld zal gaan worden. Het is dus niet gezegd dat, in het geval van verwijdering op verzoek, de speler deze actie op elk moment ongedaan kan maken. Een nieuwe overeenkomst kan aangegaan worden (een nieuw account registreren), mits de beëindiging op verzoek is geweest van de speler.
 3. De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door Maffia4Gangsters.nl, zonder tussenkomst van de gebruiker.
 4. Eventuele schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is nimmer te verhalen op Maffia4Gangsters.nl.
 5. Bij het aanmelden gaat men akkoord dat er informatie kan en mag worden verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) wanneer het burgerlijk wetboek niet wordt nageleefd.
 6. Als de informatie van een gebruiker wordt verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) en de rechter oordeelt dat deze gebruiker in het gelijk wordt gesteld is Maffia4Gangsters.nl nimmer aansprakelijk volgens het College Bescherming Persoonsgegevens.
 7. Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Maffia4Gangsters.nl zijn kosteloos.
 8. Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen - in ieder geval - in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

11. Aansprakelijkheid
 1. Onder Maffia4Gangsters.nl valt de website www.maffia4gangsters.nl en/of de daaraan verbonden eigenaar.
 2. De inhoud van Maffia4Gangsters.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
 3. Aan de op de website Maffia4Gangsters.nl aangeboden diensten, media en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 4. Maffia4Gangsters.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.
 5. Maffia4Gangsters.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, dus ook niet voor fouten en/of gebreken afkomstig van of veroorzaakt door derden.
 6. Maffia4Gangsters.nl heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.
 7. Websites die toegankelijk zijn vanuit Maffia4Gangsters.nl zijn niet door Maffia4Gangsters.nl gecontroleerd of goedgekeurd.
 8. Maffia4Gangsters.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
 9. Maffia4Gangsters.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, opgelopen door de informatie en/of media die door gebruikers van Maffia4Gangsters.nl wordt verspreid op/via/rondom Maffia4Gangsters.nl.
 10. De plaatser van een tekst, afbeelding, of welke media dan ook, op de website Maffia4Gangsters.nl, aanvaardt alle aansprakelijkheid voor al de door hem/haar geplaatste zaak/zaken. Indien er sprake is van een overtreding, met bijkomst van een justitieel orgaan, zal Maffia4Gangsters.nl alle gegevens van de plaatser die bij haar bekend zijn, op verzoek onmiddelijk verstrekken, zonder daar de plaatser van in kennis te stellen.
 11. Maffia4Gangsters.nl zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar regels en het Nederlands wetboek te handhaven op haar website, maar zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of te laat verwijderen en/of aanpassen van teksten, afbeeldingen of welke media dan ook, afkomstig van derden, die in strijd zijn met de gestelde regels en/of de wet.

12. Privacy
 1. Maffia4Gangsters.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Maffia4Gangsters.nl spant zich in om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, maar realiseer je dat andere belangen, zoals bijvoorbeeld de vrije meningsuiting of het opsporen van illegale activiteiten, in sommige gevallen boven je recht op privacy kunnen gaan.
 3. Bij registratie vraagt Maffia4Gangsters.nl je om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam en een werkend emailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het normale gebruik van de website door jou. Het emailadres kan door Maffia4Gangsters.nl worden gebruikt om je berichten over de website en/of de spellen te sturen. In ieder bericht wordt de mogelijkheid geboden om je af te melden. Voor de zending van andere commerciële emailberichten zal Maffia4Gangsters.nl eerst je expliciete toestemming vragen.
 4. Maffia4Gangsters.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om valsspelen en misbruik te detecteren. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de website opvraagt, de eventuele gebruikersnaam het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
 5. Maffia4Gangsters.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
 6. Indien een bijdrage een aantasting vormt van jouw privacy, zal meestal in eerste instantie worden overgegaan tot anonimisering. Maffia4Gangsters.nl hoeft bijdragen niet te verwijderen van de website, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.
 7. Voor het kopen van callcredits maakt Maffia4Gangsters.nl gebruik van betaaldiensten van derden. Maffia4Gangsters.nl heeft geen controle over het privacybeleid van deze derden. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van deze betaaldiensten.